!AKCE! DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNY PRODUKTY

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy AdPrints s.r.o. platné 1.9.2022

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost AdPrints s.r.o., IČ: 107 09 894 , se sídlem Tovární 586/6 Ostrava – Mariánské hory, je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která spotřebitelům či podnikatelům prodává výrobky nebo poskytuje služby.

2. Společnost AdPrints s.r.o. jako prodávající a dodavatel služeb se zavazuje, že bude spotřebitelům a podnikatelům dodávat zboží a služby v souladu se specifikací, kvalitou nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. Všeobecné obchodní podmínky firmy AdPrints s.r.o. (dále též VOP) jsou závazné pro smluvní strany, pokud jsou přijaty níže uvedeným způsobem. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Vymezení pojmů

Pro účely smlouvy a VOP se následujícími termíny rozumí:

1. Prodávající: společnost AdPrints s.r.o., IČ: 107 09 894 , se sídlem Tovární 586/6 Ostrava – Mariánské hory

2. Kupující- právnická nebo fyzická osoba, která je v závazkovém nebo jemu obdobném vztahu ke společnosti AdPrints s.r.o. v postavení odběratele, objednatele, kupujícího nebo dlužníka.

3. Smluvní strany- prodávající a kupující společně.

III. Vznik objednávky

1. Objednávka vzniká vyplněním požadovaných údajů do formuláře na internetových stránkách eshopu prodávajícího (Adprints.cz/eshop).

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“, přičemž tato objednávka je neodvolatelná.

3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

IV. Zpracování objednávky, platba

1. Při odeslání objednávky kupující vybere možnost platby (kartou, fakturou, případně nadobírku).

2. Při vyběru okamžité platby kartou příjde kupujícímu daňový doklad a následný den jde vyběr produktů na kontrolu a výrobu.

3. V případě potřeby dojde v této fázi k vyjasnění event. nejasností.

4. Podklady pro tisk musí vždy odpovídat „Parametrům tiskových dat“ umístěných na stránkách poskytovatele adprints.cz/eshop. V případě, že podklady pro tisk neodpovídají parametrům tiskových dat, může poskytovatel po odsouhlasení kupujícím provést úpravu těchto podkladů.

5. Z důvodu odsouhlasení barevnosti bude kupujícímu následně zaslán poštou nátisk objednané věci. Tento krok může kupující vyloučit zvolením možnosti „Bez nátisku“ v košíku při rekapitulaci objednávky. Zvolením této možnosti se kupující výslovně vzdává reklamace zboží z důvodu odlišné barevnosti tisku.

6. Kupující je povinen se s náhledem na finální podobu objednávaného zboží pečlivě seznámit. Na základě odsouhlasení tohoto náhledu kupujícím bude zboží prodávajícím vyrobeno. Odsouhlasení náhledu musí kupující provést elektronicky, a to na elektronickou adresu objednavky@vytisknu-si.cz

7. Odsouhlasením náhledu na podobu objednávaného zboží objednatelem se závazně stanoví podoba objednávaného zboží, přičemž toto odsouhlasení nahrazuje všechny předchozí informace či pokyny objednatele ohledně podoby objednávaného zboží.

8. V případě, že kupující nesouhlasí s podobou objednávaného zboží dle obdrženého nátisku (vzorku), musí o tomto neprodleně vyrozumět prodávajícího, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu …

9. Po dobu přípravy náhledu na podobu díla neběží lhůta pro dodání zboží dle Smlouvy.

10. Dodací lhůta je do 5 - 6 pracovních dnů případně u korektur a úpravy dat prodloužení až o dny schválování.

11. Nedojde-li v této fázi k dohodě ohledně barevnosti či jiných parametrů objednávaného zboží, dojde ke zrušení objednávky. V takovém případě prodávající bez zbytečného odkladu vrátí složenou zálohu objednateli.

V. Doprava zboží

Kupující má možnost vybrat dopravce a případně i místo výdeje dané objednávky avšak výběr dopravců je (Zásikovna, DPD pickap, DPD balík do ruky,). Cena je určena dle výběru dopravce v košíků.

VI. Vady zboží, záruka za jakost

1. Prodávající ručí za vady zboží, které měly v okamžiku předání a převzetí.

2. Prodávající neručí za vady, které vznikly naložením a dopravou z místa převzetí a nevhodnou manipulací se zbožím. Toto ustanovení neplatí pro nakládku a dopravu ze strany prodávajícího.

3. Zboží, které je reklamováno, se vrací včetně dokladu o zakoupení doporučeně na adresu prodávajícího. Zvolený způsob vyřízení reklamace objednatel nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.

4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže/instalace či neodborném zacházení. Toto platí zejména při koupi polepových folií či jiných výrobků vyžadujících instalaci. Za neodborně provedenou aplikaci takovýchto výrobků nenese prodávající žádnou odpovědnost.

5. Vzhledem k tomu, že zboží je vyráběno dle přání zákazníka, nevztahují se na tento prodej ustanovení občanského zákoníku týkající se odstoupení od smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Informace o Zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/679 (GDPR).

2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti AdPrints s.r.o

3. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou zveřejněny ani předány dalším osobám či společnostem. Požadované údaje slouží pro potvrzení objednávky, fakturaci, popř. ověření nejasností v objednaném zboží.

4. Dle článku 15 až 21 GDPR má zákazník právo zejména:

a. získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a dále s přihlédnutím k účelům zpracování má zákazník právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c. na výmaz („právo být zapomenut“) dle čl.17 GDPR, tzn., že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se zákazníka týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;

d. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

5. Zákazník uzavřením smlouvy či odesláním objednávky uděluje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních a dalších údajů uvedených v objednávce do databáze prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré nabídky zboží či poskytnutí služeb uvedené na webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či těchto služeb

2. Není-li smluveno jinak, prodávající není povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů dodaných kupujícím, ani není odpovědný za případné porušení práv k duševnímu vlastnictví k podkladům poskytnutým kupujícím (např. fotografie, obrázky).

3. V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči prodávajícímu uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se kupující předat prodávajícímu bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se kupující hradit prodávajícímu neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které prodávajícímu v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

4. Vyskytnou-li se události, které jedné ze smluvních stran částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

5. Přistoupením k VOP se má za to, že se smluvní strany dohodly, že pro případ sporu bude spor rozhodovat místně příslušný soud zhotovitele dle práva České republiky.

6. Přistoupením k podmínkám VOP firmy AdPrints s.r.o. jsou vyloučeny podmínky vypracované kupujícím.

7. Objednatel nemůže závazky ani pohledávky vyplývající ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem převádět na třetí subjekty.

8. Zhotovitel si vymezuje právo, aby veškeré věci, které byly vyrobeny zhotovitelem, bylo možné použít k propagaci zhotovitele.